Badanie

Szanowni Państwo, pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu .

Ankieta składa się z 25 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk

 

Car-sharing – system wspólnego użytkowania samochodów. Samochody udostępniane są za opłatą użytkownikom przez operatorów floty pojazdów, którymi są różne przedsiębiorstwa, agencje publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych. 

Źrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Car-sharing

Proszę wybrać płeć:
Proszę wybrać wiek: 
poniżej 18 lat
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-60 lat
powyżej 60 lat

Proszę wybrać miejsce zamieszkania:

obszar miejski
obszar wiejski

Proszę wybrać szacunkową liczbę mieszkańców miejscowości, w której Państwo mieszkają:

do 5.000
5.001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-200.000
200.001-500.000
powyżej 500.000
Proszę określić poziom wykształcenia:
brak wykształcenia
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie techniczne
średnie, inne niż techniczne
wyższe

Proszę określić status na rynku pracy:

uczeń
student
pracujący
prowadzący działalność gospodarczą
bezrobotny
emeryt/rencista
urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy
inny, jaki?
Proszę wybrać branżę, w której Pan/Pani pracuje:
rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
transport i gospodarka magazynowa
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
edukacja
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
organizacje międzynarodowe

Czy Pana/Pani sytuacja zawodowa uległa zmianie po wybuchu pandemii?

Proszę wskazać w jaki sposób Pan/Pani pracował/a przed wybuchem pandemii:
tradycyjnie, w siedzibie pracodawcy
zdalnie
hybrydowo
inny, jaki..?
Proszę wskazać w jaki sposób Pan/Pani pracował/a w trakcie pandemii:
tradycyjnie, w siedzibie pracodawcy
zdalnie
hybrydowo
inny, jaki..?

Czy mieszka Pan/Pani w „strefie ograniczonego ruchu”?

Proszę podać liczbę członków Państwa gospodarstwa domowego (liczba):

Proszę podać liczbę samochodów w Państwa gospodarstwie domowym (liczba):

Czy kiedykolwiek jeździli Państwo samochodem elektrycznym?

tak, mam taki samochód
tak, posiadałem w przeszłości
tak, wypożyczyłem / pożyczyłem od znajomego
nie, nigdy

Czy mieszkają Państwo przy płatnym parkingu?

Proszę wskazać gdzie najczęściej parkują Państwo samochód:
na ulicy
we wspólnym garażu
na ogrodzonym terenie posesji
w indywidualnym garażu
na parkingu strzeżonym
nie dotyczy

Proszę wskazać jak często korzystają Państwo z samochodu -- przed i w trakcie pandemii:

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
mniej niż jeden dzień w tygodniu
1-2 dni w tygodniu
3-5 dni w tygodniu
6-7 dni w tygodniu

Proszę wskazać wykorzystywany przez Państwo środek transportu -- przed i w trakcie pandemii:

1 oznacza NAJRZADSZY wykorzystywany środek transportu

5 oznacza NAJCZĘSTSZY  wykorzystywany środek transportu

6 oznacza NIE DOTYCZY

  przed pandemią   w trakcie pandemii    
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Brak odpowiedzi
samochód przed pandemią w trakcie pandemii
komunikacja miejska – autobus przed pandemią w trakcie pandemii
komunikacja miejska – tramwaj przed pandemią w trakcie pandemii
komunikacja miejska – trolejbus przed pandemią w trakcie pandemii
komunikacja miejska – metro przed pandemią w trakcie pandemii
komunikacja międzymiastowa przed pandemią w trakcie pandemii
pociąg przed pandemią w trakcie pandemii
pieszo przed pandemią w trakcie pandemii
rower przed pandemią w trakcie pandemii
motocykl przed pandemią w trakcie pandemii
samolot przed pandemią w trakcie pandemii

Proszę wskazać gdzie jeździ Pan/Pani najczęściej -- przed i w trakcie pandemii:

1 oznacza NAJCZĘSTSZY cel

5 oznacza NAJRZADSZY cel

6 oznacza NIE DOTYCZY

  przed pandemią   w trakcie pandemii    
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   Brak odpowiedzi
szkoła przed pandemią w trakcie pandemii
praca przed pandemią w trakcie pandemii
zakupy przed pandemią w trakcie pandemii
lekarz przed pandemią w trakcie pandemii
spotkania towarzyskie przed pandemią w trakcie pandemii
rodzina przed pandemią w trakcie pandemii
wypoczynek przed pandemią w trakcie pandemii

Proszę wskazać ile kilometrów przejeżdżają Państwo rocznie -- przed i w trakcie pandemii:

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
mniej niż 5.000 km
5.001 - 10.000 km
10.001 - 15.000 km
15.001 - 20.000 km
ponad 20.000 km

Proszę określić odległość Państwa do głównego celu podróży -- przed i w trakcie pandemii:

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
do 1 km
1-5 km
6-10 km
11-20 km
pow. 20 km

Proszę podać czas trwania Państwa podróży -- przed i w trakcie pandemii:

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
do 15 minut
15-30 minut
31-60 minut
1-2 godziny
powyżej 2 godzin

Proszę podać jakie są Państwa średnie miesięczne wydatki na samochód (paliwo, amortyzacja, przegląd, ubezpiecznie, itp.) -- przed i w trakcie pandemii:

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
do 500 zł
501 - 1000 zł
1001 - 2000 zł
2001 - 4000 zł
pow. 4001 zł
nie wiem

Proszę podać ile czasu zajmuje Panu/Pani dotarcie z miejsca zamieszkania do przystanku komunikacji miejskiej lub zaparkwoanego samochodu -- przed i w trakcie pandemii?

  Przed pandemią   W trakcie pandemii   Brak odpowiedzi
mniej niż 5 minut
5 - 10 minut
10 - 15 minut
15 - 20 minut
ponad 20 minut

Czy korzystał/a Pan/Pani kiedykolwiek z Car-sharingu?

Car-sharing – system wspólnego użytkowania samochodów. Samochody udostępniane są za opłatą użytkownikom przez operatorów floty pojazdów, którymi są różne przedsiębiorstwa, agencje publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych. 

Źrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Car-sharing

Jeżeli mają Państwo inne doświadczenia związane z Car-sharingiem, którymi chcieliby się podzielić, proszę o ich wpisanie w polu poniżej: